MAN ProfiDrive® - Teenused

MAN ProfiDrive®-i sõiduohutuse koolitus

Sõiduohutuse koolitus

Sõiduohutuse ja hädaolukordade koolitus, samuti teoreetiliste, praktiliste ja seadusega ettenähtud alusteadmiste edasiandmine selle kohta, kuidas koolitada kriitilistes sõiduolukordades õigesti käituma.

MAN ProfiDrive®-i tõhususkoolitused

Tõhususkoolitused

Teoreetilised ning praktilised harjutused turvalise ja ökonoomse sõidustiili täiustamiseks. Individuaalne nõustamine, mis tagab teie ettevõttes tõhusama riskihalduse.

MAN ProfiDrive®-i erikoolitused

Erikoolitused

MAN ProfiDrive®-i erikoolitused toovad muutuse – olgu tegu maastikusõiduga, raskeveostega või riskihaldusega.

MAN ProfiDrive®-i baaskoolitused

Baaskoolitused

Seadusega ettenähtud kohustuste, direktiivide ja kaupade kaugveol toimimise viiside teoreetiline tutvustamine, samuti individuaalsed koolitused otse teie sõidukis.

MAN ProfiDrive®-i juhi täiendõpe

Juhi täiendõpe

MAN ProfiDrive® pakub professionaalset ja kvalifitseeritud juhtide täiendõpet, mis vastab Saksamaa kutselise mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooniseaduse (BKrFQG) nõuetele.

MAN ProfiDrive® – sõidukoolitused asjatundjatelt asjatundjatele

Kaubavedude valdkond muutub üha keerukamaks. Kui seni iseloomustas head kutselist sõidukijuhti peamiselt veoki turvaline ja võimalikult ökonoomne kasutamine, pannakse tänapäeval üha rohkem rõhku ka kliendi erinõudmistele, seadustele ja direktiividele ning uute sõidukitehnoloogiate üldisele tundmisele. Kõik need tegurid muudavad pidevalt veokijuhtide, sõidukiparkide käitajate, sõiduõpetajate ja spetsialistide igapäevatööd ning esitavad neile üha uusi väljakutseid.

MAN ProfiDrive® pakub teile kvalifitseeritud koolitussüsteemi, mis seab sõidukijuhi vajadused esiplaanile, kuid arvestab samal ajal ka ettevõtjate vajadustega. Pakkumised hõlmavad seejuures nii teoreetilist täiendõpet, mis tugineb Saksamaa kutseliste mootorsõidukijuhtide kvalifikatsiooniseadusele (BKrFQG), kui ka professionaalset ja praktikalähedast koolitust, mis aitab muuta sõidukijuhi argipäeva veelgi turvalisemaks ja ökonoomsemaks. Lisaks sellele saavad kõik osalejad kasu üle 30 aasta pikkusest kogemusest, mis on tekkinud tänavaliikluse turvalisust ja ökonoomsust puudutavate teoreetiliste ning praktiliste teadmiste edasiandmisel.


Täiendõpe Saksamaa kutseliste mootorsõidukijuhtide kvalifikatsiooniseaduse (BKrFQG) alusel

Kutselised sõidukijuhid peavad iga viie aasta järel läbima kokku 35-tunnise täiendõppe, mis sisaldab viit 7-tunnist koolitusmoodulit, hõlmates seejuures kolme teadmiste valdkonda – sõiduviis, eeskirjad ning liiklus- ja keskkonnaohutus. Selle aluseks on nii Saksamaa kutseliste mootorsõidukijuhtide kvalifikatsiooniseadus (BKrFQG) kui ka selle juurde kuuluv määrus (BKrFQV). Mõlemad sisaldavat teavet sisu kohta, mida tuleb edasi anda nii teoreetiliste kui ka praktiliste koolitusmeetmetega.

MAN ProfiDrive® pakub teile võimalust läbida kõik seadustes sätestatud täiendõppemeetmed, mis aitavad tõsta sõidupersonali ohutust ja vähendada keskkonnakoormust. Nõustame teid meelsasti kõikide teemade osas, mis puudutavad transpordimeetmeid, nagu riskide minimeerimine ning koolituste planeerimine ja läbiviimine.

Teadmiste valdkonnad seaduse BKrFQG järgi

 • teadmiste valdkond 1 – ratsionaalsete juhtimisvõtete tõhustamine ohutusnormide alusel
 • teadmiste valdkond 2 – eeskirjade rakendamine
 • teadmiste valdkond 3 – tervis, liiklus- ja keskkonnaohutus, teenused, logistika


MANi juhtimisseadmed

Sõiduki tutvustamine

Individuaalne kõige olulisemate sõidukifunktsioonide selgitamine ja tutvustamine

 • sõidukitehnika tundmaõppimine
 • kõikide sõidukiosade turvaline käsitsemine


Uued sõidukitehnoloogiad

Sõidukitehnika põhialused

Sõidukitehnika, juhtimisseadmed, uuendused

 • tehnikavaldkonna arengute tutvustamine ja selgitamine
 • tehnikaalaste põhiteadmiste värskendamine
 • sõiduki tehnika õige käsitsemine
 • ökonoomne sõitmine (teooria)

Seminari tüüp: teooria


Digitaalne sõidumeerik

Ühiskondlikud eeskirjad

Sõidu- ja puhkeajad, digitaalne sõidumeerik, transpordiload ja -dokumendid

 • ärieesmärgiga kaubavedu puudutavate õigusaktide, direktiivide ja raamtingimuste selgitamine
 • sõidumeeriku funktsioonide selgitamine
 • juhi kiipkaardi õige kasutamine

Seminari tüüp: teooria


MAN ProfiDrive® veokitele

Ettevõtte vastutus

Liiklus- ja keskkonnaohutus, kuritegevus, teenused, imago ja turukeskkond

 • üldised käitumisviisid, mis annavad panuse ettevõtte positiivse kuvandi loomisele
 • teadlikkuse tõstmine tänavaliiklusega kaasnevate riskide suhtes
 • piiriülese kuritegevusega ja illegaalsete immigrantidega seonduvad ohud

Seminari tüüp: teooria


Sõidukijuhtide individuaalne koolitus

Sõidukijuhi juhendamine

 • juhtide juhendamine tegelikus sõidusituatsioonis
 • individuaalne koolitus iga rakendusvaldkonna jaoks


MAN ProfiDrive® – sõidukoolitus

Ülevaade MAN ProfiDrive®-i koolituse eelistest

 • Isegi asjatundjad õpivad MAN ProfiDrive®-i koolitusel ökonoomsemalt sõitma
 • Kiirushoidiku, integreeritud retarderi, gaasipedaali ja piduri õige kasutamisega säästate kütust ning kulumine ja hoolduskulud on väiksemad
 • Pärast koolituse läbimist on võimalik läbida kuni 15% teekonnast üksnes mootoriga pidurdamise režiimil minimaalse diislikuluga
 • Kulumist ja tarbimist kokku võttes on võimalik säästa kulutustelt kuni 30%.

Ökonoomne sõiduviis

Ökonoomsuse koolitus

Kütust säästev, vähe kulutav ja ettenägelik sõitmine

 • ökonoomse sõiduviisi füüsikalised alused
 • sõiduharjutused ohutu ja ökonoomse sõiduviisi optimeerimiseks

Seminari tüüp: praktika


Sõiduharjutused MAN ProfiDrive®-i veokiga

Ökonoomsuse koolitus PLUS

Kütust säästev, vähe kulutav ja ettenägelik sõitmine, sh üks nädal Connected CoDriverit

 • ökonoomse sõiduviisi füüsikalised alused
 • sõiduharjutused ohutu ja ökonoomse sõiduviisi optimeerimiseks
 • teenuse Connected CoDriver tundmaõppimine jätkusuutlikkuse tagamiseks (ainult koos süsteemiga MAN TeleMatics®)

Seminari tüüp: praktika


Riskihaldus ja sõiduõpe

Riskihaldus

Kahjude profiili analüüs, riskide hindamine ja koolitusmeetmete läbiviimine

 • kahjude profiili analüüs teie ettevõttes kohapeal
 • riskide hindamine ja koolitusmeetmete läbiviimine

Sõiduohutuse koolitus

Sõiduohutuse koolitus

Sõidufüüsika ja sõidudünaamika kogemine

 • sõidul ilmnevate füüsikaliste jõudude selgitamine, abisüsteemide tundmaõppimine
 • praktiline kriitiliste sõiduolukordade koolitus, nt kurvides pidurdamine, ootamatult teele ilmuvatest takistustest mööda manööverdamine, pidurdamine langustel ja libedal teel

Seminari tüüp: praktika


Veose ohutuse koolitus

Veose ohutuse koolitus

Seadused, õigusaktid, kinnitusvahendid ja -meetodid

 • veose ohutuse füüsikaliste põhitõdede selgitamine
 • õigusaktid ja ohutuseeskirjad
 • sõidukite, veoste ja kinnitusvahendite eripärad

Seminari tüüp: teooria


Esmaabi ja hädaolukordade koolitus

Hädaolukordade koolitus

Käitumine hädaolukordades, töötervishoid

 • õige käitumine hädaolukordades, vigastatute päästmine pärast õnnetust
 • ergonoomika põhimõtted, tervisekahjustuste ennetamine
 • tasakaalustatud ja tervisliku toitumise põhimõtete selgitamine
 • ravimite ja uimastite mõju

Seminari tüüp: teooria

Maastikusõiduõpe MAN ProfiDrive®-i veokiga

Maastikusõiduõpe

Turvaline ja vähe kulutav sõitmine maastikul

 • sõidul ilmnevate füüsikaliste jõudude ja maastiku eripärade selgitamine
 • eriliste sõidukifunktsioonide selgitamine
 • ökonoomne sõiduviis maastikul

Seminari tüüp: praktika


Sõidukoolitus pika veokiga

Pika veoki koolitus

 • seaduses ettenähtud eeldused, mis annavad õiguse juhtida pikka veokit
 • tehniline juhendamine
 • võimalikud on ka praktilised sõiduharjutused pika veoki eripäradega tutvumiseks


Tankimisauto erikoolitus

Tankimisauto koolitus

Teadlikkuse tõstmine tankimisautoga kaasnevate kriitiliste sõiduolukordade suhtes

 • sõidul ilmnevate füüsikaliste jõudude selgitamine, abisüsteemide tundmaõppimine
 • kriitiliste sõiduolukordade praktiline harjutamine, nt kurvides pidurdamine või ootamatult teele ilmuvatest takistustest mööda manööverdamine
 • kohandatud tankimisautode eripäradega


Raskeveoste erikoolitus

Raskeveoste koolitus

Sõidukitehnika, juhtimisseadmed, uuendused

 • tehnikavaldkonna arengu tutvustamine ja selgitamine
 • tehnikaalaste põhiteadmiste värskendamine
 • põhjalik raskeveokite tehniliste eripärade selgitamine

Seminari tüüp: teooria


Intensiivkoolitus

Intensiivkoolitus

Õpeta-õpetajat-põhimõte

Teemad Ökonoomsus ja mootorsõiduki tehnika

 • mitmepäevane koolitus olemasolevate teadmiste täiendamiseks sõidukite tehnika ja ökonoomsuse teemadel
 • sõiduharjutused ohutu ja ökonoomse sõiduviisi optimeerimiseks

Teema Telemaatika

 • mitmepäevane koolitus teemal rakendusanalüüs süsteemiga MAN TeleMatics®
 • sõiduharjutused ohutu ja ökonoomse sõiduviisi optimeerimiseks
 • rakendusanalüüsi andmete äratundmine ja nendest arusaamine

Sõiduõpetaja täiendõpe

Sõiduõpetaja täiendõpe

Täiendõpe Saksamaa sõiduõpetajate seaduse (FahrlG) § 33a alusel


Spetsialistide täiendõpe

Spetsialistide täiendõpe

ametlikult tunnustatud inspekteerijate ja spetsialistide täiendõpe


Koolituspersonali välja- ja täiendõpe

Koolitajate välja- ja täiendõpe

lähtudes Saksamaa liiklusohutuse nõukogu liiklusohutus- ja maastikusõidukoolituse suunistest