Duomenų apsaugos pranešimas

1. Bendroji informacija

a) Įvadas

Tvarkydami asmeninius duomenis MAN grupės bendrovėse (čia ir toliau – MAN) dedame visas įmanomas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmenines teises. Asmeninius duomenis tvarkome pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas ir šalies, kurioje duomenų tvarkymo valdytojas įsikūręs, teisinius reglamentus.

Be to, MAN bendrovės įsipareigojo suteikti išplėstinę ir suvienytą asmeninių duomenų apsaugą diegdamos įpareigojančią Grupės politiką. MAN užtikrina, kad toks apsaugos lygis, kuris prilygsta esančiam Vokietijoje ir Europos sąjungoje, bus diegiamas visame pasaulyje.

Dar daugiau, mūsų darbuotojai yra įsipareigoję tvarkydami asmeninius duomenis išlaikyti konfidencialumą.

b) Valdytojas, kontaktinis asmuo ir informacija

Valdytoja, kaip apibrėžta duomenų apsaugos įstatyme, yra MAN bendrovė, kuri tvarko jūsų duomenis remdamasi esamu ar planuojamu bendradarbiavimu.

Jei dėl duomenų apsaugos iškyla klausimų, susisiekite su MAN bendrovės, su kuria bendradarbiaujate ar planuojate bendradarbiauti, tarnautoju duomenų apsaugos klausimais / duomenų apsaugos koordinatoriumi.

MAN tarnautojai duomenų apsaugos klausimais / duomenų apsaugos koordinatoriai nurodyti čia.

2. Asmeninių duomenų surinkimas ir tvarkymas

a) Paskirties apribojimas ir teisinis pagrindas

MAN tvarko jūsų asmeninius duomenis, kad galėtų vykdyti ir tvarkyti esamus ar planuojamus bendradarbiavimo sandorius su jumis. Šiame kontekste jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi įvairiais tikslais kaip įvairių tvarkymo veiklų dalis.

b) Duomenų šaltiniai

Kaip taisyklė, jūsų asmeniniai duomenys surenkami tiesiai iš jūsų, ir tai yra esamų ar būsimų bendradarbiavimų su jumis dalis.

c) Įpareigojimas pateikti duomenis

Valdytojui privalote pateikti asmeninius duomenis, kurie būtini bendradarbiavimui. Jei šių duomenų nepateiksite, MAN negalės įgyvendinti susijusių teisinių įsipareigojimų ir pasirašyti sutarties.

d) Asmeninių duomenų naudojimo sritys

Toliau pateikiama asmeninių duomenų naudojimo ir tvarkymo paskirtis:

Paslaugų ir medžiagos pateikimas konkurso klausimais
Prašymų siuntimas, skambinimas esant išskirtinėms sąmatoms, sąmatų komercinė apžvalga ir išbaigtumo patikrinimas bei derybų vedimas.

Pasiūlymo tvarkymas (medžiagos ir paslaugų)
Užsakymų sistemoje rašymas, pateikimas, siuntimas ir sekimas.

Pagalba tiekėjui
Bendravimas produktų ar paslaugų klausimais, atsakymai į klausimus ir prašymus ir silpnųjų vietų bei rizikų valdymas.

Pirkimo valdymas
Pardavimo planavimas teikėjo ir (arba) dalių numerių klausimais.

Teisinių įsipareigojimų atitikimas
Pagal išsaugojimo įsipareigojimus, kad būtų laikomasi reikalavimų atliekant patikrinimus (pvz., sankcijų sąrašo ir pinigų plovimo patikrinimus), naudojama vidinė valdymo sistema (VVS) ir kitos stebėjimo sistemos, skirtos užtikrinti tvarkymą pagal reglamentus.

Tvarkomi duomenys gali būti klasifikuojami į šias duomenų kategorijas:

 • Profesiniai kontaktiniai ir (darbo) organizaciniai duomenys
 • IT naudojimo duomenys
 • Asmeninių / profesinių atvejų duomenys ir charakteristikos
 • Kreditingumo ir banko duomenys
 • Sutarties duomenys

Minėtos tvarkymo veiklos pateisinamos šiais teisiniais pagrindais:

 • Sutikimu su vienu ar daugiau tikslų (BDAR 6(1)(a) str.)
 • Sutarties ar sutarties iniciatyvos įgyvendinimu (BDAR 6(1)(b) str.)
 • Teisinių įsipareigojimų įgyvendinimu (BDAR 6(1)(c) str.)
 • Interesų balansavimu (BDAR 6(1)(f) str.)
  • Susijusio ir tinkamo ryšio tarp valdytojo ir duomenų subjekto buvimu
  • Apsauga nuo sukčiavimo
  • Tiesioginės rinkodaros
  • Duomenų perdavimo bendroje grupėje vidinio tvarkymo tikslais (įskaitant kliento ir darbuotojo duomenis)

3. Asmeninių duomenų perdavimas

Tam tikrais atvejais jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami kitoms organizacijoms:

jei jūsų asmeninių duomenų atskleidimas yra būtinas norint vykdyti arba inicijuoti sutartinį ryšį, pvz., sutartinio objekto finansavimo atveju arba bendro projekto tvarkymo su projektui būdingais partneriais (pvz., korpuso gamintojais) atveju.

Mes taip pat atskleisime jūsų asmeninius duomenis mūsų įgaliotiems paslaugų teikėjams užsakymo tvarkymo sistemoje (pvz., atlikti popierinių sąskaitų skaitmeninimą ir pateikti tiekėjo platformą).

Siekiant užtikrinti, kad išteklių duomenų ir kredito informacija būtų sisteminga ir nauja, jūsų pagrindiniai duomenys ir kontaktiniai duomenys atskleidžiami centralizuotose duomenų bazėse (kitos bendrovės „Volkswagen“ grupėje taip pat turi prieigą prie šios duomenų bazės).

Jei sutikote, mes taip pat galime atskleisti jūsų pagrindinę ir kontaktinę informaciją, kaip ir pasiūlymo ir užsakymo duomenis, atitinkamoms bendrovėms „Volkswagen“ grupėje teikdami pagalbą tiekėjui, pvz., susisiekimo.

Jei mes privalėsime patenkinti šaliai būdingus teisinius reikalavimus dėl jūsų asmeninių duomenų atskleidimo, pvz., dėl perdavimo finansinėms valdžios institucijoms, teismams ir auditoriams.

Kad būtų galima užtikrinti aukštą duomenų privatumo lygį, su visomis MAN ir „Volkswagen“ grupės bendrovėmis, kurios gauna duomenis, sudarėme duomenų privatumo sutartis.

Jei persiųsime asmeninius duomenis į filialų bendroves ar paslaugų tiekėjams už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, duomenų perdavimą galėsime vykdyti, tik jei ES komisija patvirtins, kad trečiojoje šalyje yra taikomas tinkamas duomenų privatumo lygis ar kitos tinkamos ir pakankamos duomenų apsaugos garantijos (pvz., taikomi ES Standartų sutartiniai straipsniai ar sertifikavimas pagalES / JV privatumo apsaugos reikalavimus).

4. Duomenų laikymas ir trynimas

Kai tik duomenų nebereikia anksčiau nurodytoms paskirtims, mes jūsų asmeninius duomenis ištriname.

Jūsų asmeniniai duomenys saugomi tiek, kiek esame įpareigoti tai daryti įstatymais, arba tiek, koks yra įstatymais numatytas apribojimo laikotarpis. Tai įprastai vyksta dėl teisinių įsipareigojimo pateikti įrodymą ir išlaikyti įrašus, remiantis įstatymais, įskaitant Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – Vokietijos civiliniu kodeksu), Handelsgesetzbuch (HGB – Vokietijos prekybos kodeksu) ir Abgabenordnung (AO – Vokietijos mokesčių kodeksu).

Be to, duomenys išsaugomi tik tada, kai tai daryti privaloma dėl teisinių ar sutartinių dalykų, pvz., atsakomybės už produktą konteksto.

5. Jūsų teisės

Turite teisę būti informuotas apie su jumis susijusius duomenis, taip pat teisę pataisyti savo duomenis. Jei nėra prieštaraujančių teisinių reglamentų, taip pat galite ištrinti savo duomenis ir paprieštarauti savo duomenis tvarkyti, taip pat teisę apriboti savo duomenų tvarkymą. Dar daugiau, turite teisę į duomenų perkeliamumą.

Jei jūsų asmeninius duomenis renkame ir tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą. Iki jūsų atšaukimo, duomenų tvarkymo, remiantis jūsų sutikimu, teisėtumas po jūsų atsisakymo lieka nepakeistas.

Prieš tvarkant jūsų prašymus mums gali prireikti patikrinti jūsų tapatybę.

Jei, nepaisant mūsų pastangų išlaikyti duomenų tikslumą ir naujumą, bus išsaugota neteisinga informacija, gavę prašymą tokią informaciją pataisysime.

Skundų atveju yra galimybė susisiekti su duomenų apsaugos prižiūrinčiąja institucija.

6. Automatizuoti sprendimai

BDAR 22 (1) ir (4) str. prasme mes neatliekame atskirų automatizuotų sprendimų.

7. Saugumas

MAN naudoja technines ir organizacines priemones apsaugoti jūsų duomenis nuo atsitiktinės ar iš anksto apgalvotos manipuliacijos, praradimo ir sugadinimo, taip pat neįgaliotų asmenų prieigos.

Mūsų saugumo priemonės, tokios kaip duomenų kodavimas, vystantis technologijoms reguliariai tobulinamos.