Datu aizsardzību

1. Vispārējā informācija

a) Ievads

MAN Group (turpmāk tekstā – MAN) uzņēmumiem ir ļoti svarīga jūsu personisko tiesību aizsardzība, apstrādājot personas datus. Mēs apstrādājam personas datus atbilstīgi ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumiem un saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā atrodas datu apstrādes pārzinis.

Turklāt MAN uzņēmumi ir apņēmušies nodrošināt visaptverošu un vienotu personas datu aizsardzību, īstenojot saistošu Grupas politiku. Tādējādi MAN ietvaros visā pasaulē tiek nodrošināts aizsardzības līmenis, kas ir pielīdzināms Vācijā un Eiropas Savienībā noteiktajam aizsardzības līmenim.

Papildus tam mūsu darbiniekiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti personas datu apstrādē.

b) Pārzinis, kontaktpersona un informācija

Pārzinis saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem ir uzņēmums MAN, kas apstrādā jūsu datus esošo vai uzsākto līgumisko attiecību ietvaros.

Ja jums rodas jautājumi attiecībā uz datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu/datu aizsardzības koordinatoru MAN uzņēmumā, ar kuru jums ir vai ar kuru uzsākat līgumiskās attiecības.

Saraksts ar MAN datu aizsardzības speciālistiem/datu aizsardzības koordinatoriem ir pieejams šeit.

2. Personas datu vākšana un apstrāde

a) Nolūka ierobežojums un juridiskais pamats

MAN apstrādā jūsu personas datus nolūkā izpildīt vai pārvaldīt esošas vai uzsāktas līgumiskās attiecības ar jums. Šajā kontekstā jūsu personas dati tiek apstrādāti dažādiem nolūkiem dažādu apstrādes darbību ietvaros.

b) Datu avoti

Parasti jūsu personas dati tiek vākti tieši no jums esošu vai uzsāktu līgumisko attiecību ietvaros.

c) Pienākums sniegt datus

Jūsu pienākums ir sniegt pārzinim līgumisko attiecību izpildei nepieciešamos personas datus. Neiesniedzot šos datus, MAN nevar izpildīt attiecīgās juridiskās saistības un stāties līgumiskās attiecībās.

d) Paredzētais apstrādes darbību nolūks

Turpmāk ir sniegts mūsu apstrādes darbību paredzētā nolūka pārskats.

Pakalpojumu un materiālu piedāvāšana
Pieprasījumu nosūtīšana, aicinājums sniegt trūkstošo cenu piedāvājumus, komerciāla pārskatīšana un cenu piedāvājumu pilnīguma pārbaude, kā arī pārrunu veikšana.

Pasūtījumu apstrāde (materiāli un pakalpojumi)
Pasūtījumu sagatavošana, iesniegšana, nosūtīšana un izsekošana sistēmā.

Piegādātāju atbalsts
Saziņa saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem, atbildot uz jautājumiem un pieprasījumiem, kā arī vājo vietu un riska vadība.

Iepirkumu kontrole
Piegādātāju un/vai izlaidumu pārdošanas rādītāji.

Juridisko pienākumu izpilde
Atbilstības saglabāšanas pienākumiem nodrošināšana, izmantojot pārbaudes (piemēram, sankciju sarakstu pārbaude un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija), iekšējā kontroles sistēma (ICS) un citas uzraudzības sistēmas, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības procedūru atbilstību noteikumiem.

Apstrādātos datus var klasificēt šādi:

 • profesionālie kontakti un (darba) organizācijas dati;
 • IT izmantošanas dati;
 • informācija par personīgiem/profesionāliem apstākļiem un iezīmēm;
 • kredītspēja un bankas informācija;
 • līgumiskā informācija.

Iepriekšminētās apstrādes darbības tiek pamatotas ar šādiem juridiskajiem pamatiem:

 • piekrišana vienam vai vairākiem nolūkiem (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
 • līguma izpilde vai uzsākšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • interešu līdzsvarošana (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
  • attiecīgas un atbilstošas attiecības starp datu pārzini un datu subjektu;
  • krāpšanas novēršana;
  • tiešā reklāma;
  • datu (tostarp klientu un darbinieku datu) nodošana korporatīvās grupas ietvaros iekšējās vadības nolūkiem.

3. Personas datu nosūtīšana

Noteiktos gadījumos jūsu personas dati var tikt izpausti citām iestādēm:

ja jūsu personas datu izpaušana ir nepieciešama, lai īstenotu vai uzsāktu līgumiskās attiecības, piemēram, finansējot līguma objektu vai dalītas pasūtījuma apstrādes ar projekta partneriem gadījumā (piemēram, korpusa ražotājiem);

tāpat mēs izpaudīsim jūsu personas datus mūsu nolīgtiem pakalpojuma sniedzējiem pasūtījumu apstrādes ietvaros (piemēram, papīra rēķinu digitalizācijas un piegādātāju platformas nodrošināšana);

jūsu pamata dati un kontaktinformācija tiek izpausti centralizētā datubāzē, lai nodrošinātu vienotu un aktualizētu datu kopumu, kā arī kredītu pārbaudes nolūkos (citiem Volkswagen grupas uzņēmumiem arī ir piekļuve šai datubāzei);

ja esat sniedzis savu piekrišanu, mēs varam izpaust jūsu pamata datus un kontaktinformāciju, kā arī piedāvājuma un pasūtījuma datus attiecīgajiem Volkswagen grupas uzņēmumiem piegādātāju atbalsta, piemēram, saziņas, nodrošināšanai;

ja mums ir jāievēro noteiktas valsts juridiskās prasības attiecībā uz jūsu personas datu izpaušanu, piemēram, nododot finanšu iestādēm, tiesām un revidentiem.

Lai nodrošinātu augstu datu privātuma līmeni, ir noslēgti datu privātuma līgumi ar visiem MAN un Volkswagen grupas uzņēmumiem, kas saņem datus.

Nododot personas datus saistītajiem uzņēmumiem vai pakalpojuma sniedzējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), šāda datu nodošana tiks īstenota tikai tad, ja ES Komisija ir apstiprinājusi, ka šajā trešā valstī ir pietiekams datu privātuma aizsardzības līmenis vai ir ieviestas citas atbilstošas un pietiekamas datu aizsardzības garantijas (piemēram, ES līguma standartklauzulas vai sertifikācija atbilstīgi ES/ASV Privātuma vairogam).

4. Datu glabāšana un dzēšana

Tiklīdz jūsu personas dati nebūs nepieciešami iepriekšminētajiem nolūkiem, mēs tos dzēsīsim.

Jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, cik to mums nosaka tiesību akti vai kamēr ir piemērojami likumā noteiktie noilguma periodi. Šī regulējuma pamatā ir juridiskie pienākumi sniegt pierādījumus un saglabāt ierakstus, uz ko attiecas tiesību akti, tostarp Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – Vācijas Civilkodekss), Handelsgesetzbuch (HGB – Vācijas Komerckodekss) un Abgabenordnung (AO – Vācijas Nodokļu kodekss).

Ārpus tā dati tiek saglabāti tikai tad, ja pastāv papildu likumiskie vai līgumiskie glabāšanas pienākumi, piemēram, produkta atbildības kontekstā.

5. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības būt informētam par datiem, kas attiecas uz jums, kā arī tiesības veikt labojumus jūsu datos. Ja nepastāv normatīvie akti, kuros ir noteikts pretējais, jums var būt arī tiesības dzēst jūsu datus un iebilst pret jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

Ja mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir arī tiesības atsaukt jūsu piekrišanu datu apstrādei turpmāk. Jūsu piekrišanas atsaukšana neskar ar jūsu piekrišanu veiktās datu apstrādes pirms piekrišanas atsaukšanas likumību.

Ja nepieciešams, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte pirms jūsu pieprasījuma apstrādes.

Ja, neņemot vērā mūsu pūles uzturēt datu precizitāti un aktualitāti, ir tikusi saglabāta nepareiza informācija, pēc attiecīga pieprasījuma mēs labosim šādu informāciju.

Sūdzību gadījumā jums ir iespēja sazināties ar datu aizsardzības pārraudzības iestādi.

6. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Mēs neveicam automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu VDAR 22. panta 1. un 4. punkta izpratnē.

7. Drošība

MAN izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus jūsu datu aizsardzībai pret nejaušu vai apzinātu sagrozīšanu, zudumu vai iznīcināšanu, kā arī pret nepiederošu personu piekļuvi.

Mūsu drošības pasākumi, piemēram, datu šifrēšana, tiek pastāvīgi uzlaboti, ievērojot tehnoloģijas attīstību.