MAN w Polsce

Zarząd firmy MAN Truck & Bus Polska Sp.o.o.

Marc Martinez,
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Marc Martinez (56 l) uzyskał tytuł Executive Master Business Administrative na uczelni EM Business School w Lyonie.

Swoją przygodę z branżą pojazdów użytkowych rozpoczął w roku 1988 w koncernie Renault Trucks i do roku 2000 zajmował tam różne stanowiska w pionie sprzedaży. Pan Marc Martinez sprawował wiele kierowniczych stanowisk w koncernie Volvo Group.

W latach 2001-2004 w Renault Trucks był dyrektorem ds. pojazdów używanych oraz klientów kluczowych.

W latach 2005-2010 był dyrektorem zarządzającym w spółce Volvo Bus France oraz w spółce Renault Trucks France.

W latach 2010-2012 zajmował stanowisko wiceprezesa w Renault Trucks UK oraz dyrektora zarządzającego British Road System ( spółki należącej do Volvo Group, zajmującej się wynajmem pojazdów) na rynku brytyjskim.

W latach 2013-2014 pełnił funkcję CEO w firmie Renault Trucks France.

Do firmy MAN dołączył na początku 2015 roku na stanowisku dyrektora zarządzającego w MAN Truck & Bus France, gdzie pracował do lutego 2018.

Marc Martinez,
President of MAN Truck & Bus Polska

Marc Martinez, obtained the title of Executive Master Business Administration at the business school of Lyon.

He started his adventure with the commercial vehicle industry in 1988 at the Renault Trucks and until 2000 he held various positions in the sales department there. Mr. Marc Martinez held many managerial posts in the Volvo Group.

In 2001-2004 at Renault Trucks he was the director of used vehicles and key account.

In the years 2005-2010 he was the managing director at Volvo Bus France and at Renault trucks France.

In 2010-2012, he held the position of vice president at Renault Trucks UK and Managing director of British Road System ( Volvo Group Rental company ) in the UK market before joining Renault Truck Commercial France as CEO during the years 2013-2014.

He joined MAN in the beginning of 2015 as managing director at MAN Truck & Bus France, where he worked until February 2018


Jacek Szczygielski,
Prokurent, Dyrektor ds. serwisu

Jacek Szczygielski (55 l.) - absolwent Politechniki Warszawskiej – wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu na kierunku Finanse Przedsiębiorstw i Rynki Kapitałowe.

W latach 1991-1994 pracownik dydaktyczno-naukowy Politechniki Warszawskiej.

Od roku 1994 związany był z Volvo Trucks Polska, gdzie swoją pracę w sektorze pojazdów ciężarowych rozpoczął jako Kierownik Działu Gwarancji, następnie pełnił funkcję Kierownika Serwisu i Dyrektora Oddziału Dealerskiego. Pełniąc tą ostatnią funkcję odpowiadał również za sprzedaż pojazdów ciężarowych marki Volvo.

W latach 2004-2007 kierował własną siecią serwisową Volvo Trucks Polska, a od 2007 pełnił funkcję dyrektora ds. obsługi posprzedażnej Volvo Trucks Center Polska

W 2011 roku dołączył do MAN Truck & Bus Polska i od tego momentu zarządza siecią serwisów własnych obecnie jako Head of Own Retail. Funkcję Prokurenta w naszej spółce pełni od stycznia 2018.

Jacek Szczygielski
Commercial proxy, Head own retail

Jacek Szczygielski (55 years old) - graduated of the Warsaw University of Technology - Faculty of Automobiles and Work Machines, also completed post-graduate studies at the School of Management and Marketing at the faculty of Enterprise Finances and Capital Markets. In the years 1991-1994, a didactic and scientific employee at the Warsaw University of Technology. From 1994 he was associated with Volvo Trucks Polska, where he started his work in the truck sector as the Manager of the Guarantee Department, then he was the Service Manager and Director of the Dealer Division. With this last function he was also responsible for the sale of Volvo trucks.

In 2004-2007 he managed own service network of Volvo Trucks Polska, and from 2007 he was the aftersales director of Volvo Trucks Center Polska

In 2011, he joined MAN Truck & Bus Polska and from then on he manages the network of own services as Head of Own Retail. He has been holding the position of Proxy in our company since January 2018.


Olga Żarkowska,
Dyrektor ds. personalnych

Olga Żarkowska zdobyła wykształcenie na kierunkach Filologia Angielska oraz Prawo i dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z uwzględnieniem Standardów Europejskich w Szkole Głównej Handlowej.

Swoją przygodę z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi rozpoczęła 18 lat temu a z branżą samochodową związała się w roku 2002.

W latach 2002-2005 jako Asystent Dyrektora Personalnego związana była z Federal Mogul, międzynarodowym koncernem produkcyjnym branży motoryzacyjnej, producentem wysoko cenionych komponentów motoryzacyjnych m.in. dla Toyota, DaimlerChrysler, VW, Opel/GM, Fiat, PSA, Iveco, Nissan, Volvo, MAN, BMW.

W latach 2005-2013 dołączyła do zespołu Kongsberg Automotive (KA) norweskiego holdingu, który od ponad 50 lat działa w sektorze motoryzacyjnym i którego komponenty są montowane w większości pojazdów na świecie, takich marek jak: BMW, Audi, Toyota, Land Rover i Porsche, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Personalnego.

W latach 2013-2016 zajmowała stanowisko Dyrektora HR dla polskiej sekcji samochodowej japońskiej firmy Sumitomo Corporation będącej jednym z największych na świecie koncernów handlowo-dystrybucyjnych będąc odpowiedzialną za kompleksową działalności HR w całej Grupie w Polsce tworzonej przez Summit Motors Poland oraz Summit Auto Poland.

Do firmy MAN Truck & Bus Poland dołączyła w 2016 roku obejmując stanowisko Dyrektora Personalnego.

Olga Żarkowska
Commercial proxy, head of human resource

Olga Żarkowska was gradu Ted in English Philology and Law and additionally completed post-graduate studies in the area of Human Resource Management, including European Standards at the Warsaw School of Economics.

She started her adventure with human resource management 18 years ago and in 2002 she joined the automotive industry.

In the years 2002-2005, as the HR Director Assistant, she worked for Federal Mogul, an international manufacturing concern of the automotive industry, and a producer of highly valued automotive components, including for Toyota, DaimlerChrysler, VW, Opel / GM, Fiat, PSA, Iveco, Nissan, Volvo, MAN, BMW.

In 2005-2013, she joined the Kongsberg Automotive (KA) team of a Norwegian holding company that has been operating in the automotive sector for over 50 years and whose components are installed in most vehicles in the world, such brands as: BMW, Audi, Toyota, Land Rover and Porsche, where she took the position of the Human Resources Director.

In the years 2013-2016 she was HR Director for the Polish automotive section of the Japanese company Sumitomo Corporation, one of the world's largest trading and distribution concerns, being responsible for the comprehensive HR activity in the entire Group in Poland created by Summit Motors Poland and Summit Auto Poland.

She joined MAN Truck & Bus Poland in 2016 with the position of Human Resources Director. She has been holding the position of Proxy in our company since 2019.


Michał Fiuta,
Dyrektor Finansowy, Prokurent

Michał Fiuta (35 l) uzyskał tytuł Magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na wydziale Ekonomii. Od grudnia 2013 jest członkiem ACCA.

Swoją pracę zawodową zaczął w audycie finansowym w firmie PricewaterhouseCoopers, gdzie pracował do końca 2009 roku.

W latach 2010-2011 w firmie Royal Bank of Scotland NV był analitykiem, a następnie starszym analitykiem finansowym w zespole Group Treasury. W tym okresie miał m.in. okazję uczestniczyć w projekcie przejęcia przez Grupę RBS zorganizowanej części banku ABN Amro.

W roku 2011 dołączył do MAN Truck & Bus Polska, początkowo jako regionalny kontroler finansowy, odpowiedzialny za 3 spółki sprzedażowe (Polska, Czechy i Słowacja) oraz 7 krajów importerskich. W następnych latach był odpowiedzialny między innymi za dział controllingu oraz zakupów.

W styczniu 2019 roku objął funkcję Dyrektora Finansowego w spółce MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. na Węgrzech, a od października 2019 roku w MAN Truck & Bus Polska objął funkcję Dyrektora Finansowego.

Michał Fiuta,
Finance Director, Proxy

Michał Fiuta (35 l) holds a Master's degree at the Maria Curie-Skłodowska University in the Faculty of Economics. He has been a member of ACCA since December 2013.

He began his professional career in auditing services at PricewaterhouseCoopers, where he wored until the end of 2009.

In 2010-2011 at Royal Bank of Scotland NV he was an analyst and then a senior analyst in the Treasury Group team. During this period he took part in the project of the takeover by the RBS Group of an organized part of the ABN Amro bank.

In 2011, he joined MAN Truck & Bus Polska, initially as a regional financial controller, responsible for 3 sales companies (Poland, the Czech Republic and Slovakia) and 7 importing countries. In the following years he was responsible, among others, for the controlling and purchasing department.

In January 2019, he became the Financial Director at MAN Kamion and Busz Kereskedelmi Kft. In Hungary, and from October 2019 at MAN Truck & Bus Polska as the Financial Director